Skip to content
image_not_found

Smjer Gluma

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Smjer za glumu je namjenjen budućim studentim koji žele da istraže i uobliče svoje kreativne potencijale, baveći se glumačkim stvaralaštvom u oblasti pozorišne i filmske umjetnosti.

  Studiranje

  U toku četvorogodišnjih osnovnih ( i jednogodišnjeg master) studija na Smjeru gluma, student stiče kompetencije za samostalnu umjetničku aktivnost, te kreativni rad u pozorištu, na filmu, radiju i televiziji. Od studenta glume očekuje se temeljno savladavanje osnovnih teorijskih disciplina u glumi, upoznavanje klasičnih i savremenih metoda glumačkog obrazovanja, osvajanje praktičnih glumačkih znanja i vještina, te rad na samostalnim i grupnim projektima u okviru festivala i kulturnih događaja koji su u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

  Šta poslije

  Završene studije glume nude širok spektar mogućih radnih pozicija, od kojih se posebno izdvajaju one koje su u neposrednoj vezi sa samostalnim umjetničkim radom. Diplomirani audio-vizuelni umjetnik – glumac, pored kompetencija za rad u pozorištu i na filmu, osposobljen je za rad u ustanovama kulture i u medijima.

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani audio-vizuelni umjetnik – 240 ECTS, glumac.

Nastavni plan je dostupan na linku.

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i prijemni ispit pred komisijom. 

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  U akademskoj 2023/24. godini novu klasu na Smjeru gluma prima vanredni profesor Velimir Blanić.

  Obavezna literatura za prijemni ispit:

  • К.S. Stanislavski: Sistem – Rad glumca na sebi;
  • К.S. Stanislavski: Etika

  Za praktični dio prijemnog ispita kandidati treba da pripreme:

  • dramski monolog,
  • komični monolog
  • lirsku pjesmu,

  Кandidati koji uđu u uži krug pristupaju provjeri fizičkih sposobnosti, glasovnih sposobnosti, te psihološkom testiranju. Posljednji dan se radi završni ispit na kojem će kandidati iz užeg kruga prikazati svoje zadatke koje im je profesor odredio i nakon toga komisija se povlači i donosi odluku koji kandidati su ispunili uslove za upis na studije glume.

  Кonsultacije

   

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije:

  svakog utorka od 11 do 12 časova u kabinetu br. 8 na prvom spratu.

  Ma Velimir Blanić, vanredni profesor

  Katedra za Glumu i Pozorišnu režiju

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna oćena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

 

02.

Master studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje master glume – 300 ECTS, slikar, profesor likovne kulture.

Nastavni plan je dostupan na linku.

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj ploči

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Kandidat sa ostvarenih 240 ECTS dužan je dostaviti motivaciono pismo, a komisija koju čine profesori glume i pozorišne režije obavlja intervju sa kandidatom. Ukoliko kandidat nije završio osnovne studije glume (a ima ostvarenih 240 ECTS bodova), pored intervjua i motivacionog pisma, potrebno je da se kandidat predstavi sa samostalnim praktičnim zadatkom u trajanju od 20 minuta

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesorа.

  Ma Velimir Blanić, vanredni profesor

  Katedra za Glumu i Pozorišnu režiju

 

 • image_not_found
  Rang lista i upis

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine drugog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u toku prvog ciklusa studija (prosječna oćena u toku studiranja)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu uspjeha na prvom ciklusu studija dobija se tako da se prosječna oćena množi sa brojem 5 (pet).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća